Kaynaklar'dan...

Kanser yaptığı bilinen asbestli borular yıllarca kullanıldı, şimdi kullanılanlar ne zaman açıklanacak?

Kanser yaptığı bilinen asbestli borular yıllarca kullanıldı, şimdi kullanılanlar ne zaman açıklanacak?

asbestli-boru-katliam

Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, akciğer kanserine yol açan asbest içeren malzemelerin kullanıldığı 58 ildeki bin 240 köy tehlike altında. Asbestli su borularının hangi illerde kullanıldığı ise hâlâ bilinmiyor.

Sağlık müdürlüklerince köylere gidip muhtar ve vatandaşlarla görüşerek toprakla temasın olabileceği yerlerin tespit edilmeye çalışıldığını belirten Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, “Asbeste maruziyetin önüne geçmek için 2009’dan itibaren birçok evin boyanması sağlandı. Maddi durumu olmayanların evleri kaymakamlıkların yardımlarla boyadı. Birçok köy yolu asfaltlandı. Farkındalık ve eğitim çalışmaları yürütüldü. Sonuçlar tamamlandığında asbest saptanan köylerde ıslah çalışmaları başlatılacak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülecek” diye konuştu.

Asbest borularının kanserojen etkisi olup olmadığı sorusuna da Müezzinoğlu, “Solunum yoluyla alınan asbest, başta akciğer kanseri olmak üzere çeşitli kanserlere yol açtığı çok sayıda bilimsel çalışmada gösterilmiştir. Solunum yoluyla alınan asbest liflerinin kansere yol açmasında en önemli mekanizma akciğerde birikim göstermeleri ve burada birtakım değişikliklere yol açmaları ve ya diğer organlara ilerleyerek orada birikme ve benzer değişikliklere neden olmalarıdır” yanıtını verdi.

O BORULARI NİYE DÖŞEDİLER?

Prof. Dr. İdris Yücel (Tıbbi Onkoloji Derneği Genel Başkanı ve OMÜ Tıp Fakültesi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı):

“Asbestin kanser yaptığı tüm dünya tarafından bilinen bilimsel bir gerçek. Asbestin insan vücuduyla teması asla istenen bir şey değildir. Bu, yıllar önce de biliniyordu. Neden içme suyu borularında bu maddeyi açığa çıkaran ürünlerin kullanıldığını anlamak çok güç. Asbest sindirim sistemiyle alındığında özellikle karın bölgesinde kanser türlerine yol açar. Kaç kişinin kanser olduğu öğrenilebilir.”

Ak­ci­ğer kan­se­ri­ne yol açan as­best­le il­gi­li 58 il­de­ki bin 240 kö­yün teh­li­ke al­tın­da ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Bu köy­ler­den alı­nan “şüp­he­li” bin 250 ör­nek in­ce­len­mek üze­re TÜ­Bİ­TA­K’­a gön­de­ril­di. As­best sap­ta­na­cak köy­ler­de Faz-2 adı ve­ri­len ıs­lah ça­lış­ma­la­rı baş­la­tı­la­cak. As­best alar­mı­na kar­şı iz­le­ne­cek yol ha­ri­ta­sı da be­lir­len­di. Bu kap­sam­da; as­best­li bo­ya­lar sö­kü­lüp ye­ni­den ba­da­na edi­le­cek, ça­tı izo­las­yon­la­rı de­ğiş­ti­ri­le­cek, yol­lar as­falt­la­na­cak ve köy­le­rin ye­şil­len­di­ril­me­si sağ­la­na­cak.

MHP Bi­le­cik Mil­let­ve­ki­li Ba­hat­tin Şe­ke­r as­best tes­pit edi­len 30 il ve 473 köy­de alı­nan ön­lem­le­re iliş­kin Mec­li­s’­e so­ru öner­ge­si ver­di. Öner­ge­yi ya­nıt­la­yan Sağ­lık Ba­ka­nı Meh­met Mü­ez­zi­noğ­lu­’n­dan önem­li bir iti­raf gel­di. Mü­ez­zi­noğ­lu, 1975-1995 yıl­la­rı ara­sın­da İL­BANK ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan iç­me su­yu ve ka­na­li­zas­yon te­sis­le­rin­de as­best­li çi­men­to bo­ru kul­la­nıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek şöy­le de­di: “2000’den bu ya­na as­best­li bo­ru kul­la­nıl­ma­mak­ta­dır. An­cak, biz­zat be­le­di­ye­le­rin yap­tı­rı­lan iç­me su­yu te­sis­le­rin­de As­best­li Çi­men­to bo­ru kul­la­nı­lıp kul­la­nıl­ma­dı­ğı veya da­ha ön­ce dö­şe­nen bo­ru­la­rın de­ğiş­ti­ri­lip de­ğiş­ti­ril­me­di­ği İL­BANK ta­ra­fın­dan bi­lin­me­mek­te­dir.”

Mü­ez­zi­noğ­lu, önü­müz­de­ki 30 yıl bo­yun­ca ge­liş­miş ül­ke­ler­de en­düs­tri­yel as­bes­t te­ma­sı yü­zün­den 500 bin ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si­nin bek­len­di­ği­ni kay­de­de­rek, çok önem­li bir kan­se­ro­jen mad­de olan ‘as­bes­t’­le il­gi­li dün­ya ge­ne­lin­de 60 ül­ke­de ge­rek­li ön­lem­le­rin alındığını söy­le­di.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu