Kaynaklar'dan...

Ki­şi ba­şı­na cep­ten sağ­lık har­ca­ma­sı 169,5 do­la­ra çık­tı

saglik-reformu

2002’de 92 dolar olan kişi başına cepten sağlık harcaması 169,5 dolara yükseldi. Per­for­mans sis­te­mi tıp eti­ği­ni boz­du; ame­li­yat ve se­zar­yen sa­yı­la­rın­da yüz­de 80’le­re va­ran ar­tış­lar ol­du. Tıp fa­kül­te­le­ri ve özel üni­ver­si­te­ler­de ya­pı­lan ame­li­yat­lar yüz­de 193,1 ora­nın­da art­tı, ih­ti­yaç faz­la­sı ge­rek­siz ye­re rönt­gen film­le­ri, to­mog­ra­fi­ler çe­kil­di.

2002 yı­lın­da 18,7 mil­yar li­ra olan sağ­lık har­ca­ma­la­rı­ 4,5 kat ar­ta­rak 84,4 mil­yar li­ra­ya çık­tı. 2002 yı­lın­da 92 do­lar olan ki­şi ba­şı­na cep­ten sağ­lık har­ca­ma­sı 169,5 do­la­ra çık­tı. Dev­le­tin ver­me­si ge­re­ken sağ­lık hiz­met­le­ri ar­tık pa­ra­lı ha­le gel­di.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu