Kaynaklar'dan...

Devlet 200000 ağacı kesen şirkete 2,8 milyon TL para verdi

agac-kesme

200 bin ağaç kesti, üstüne 2,8 milyon TL aldı. Son dönemde iyice artan ağaç katliamları durmak bilmiyor. Manisa’da 200 bin ağacı kesen şirketin bu proje için TÜBİTAK’tan 2,8 milyon TL aldığı, paraları aldıktan sonra da şirketi devredip gittiği ortaya çıktı.

İn­gil­te­re men­şe­ili Bosp­ho­rus Nic­kel Ma­den­ci­lik Ti­c. A.Ş., sül­fü­rik asit kul­la­nı­la­rak açık yı­ğın li­çi çı­kar­mak için baş­vur­du­ğu her ül­ke­den ret ya­nı­tı­nı al­dı. Şir­ket son ola­rak Ma­ni­sa Tur­gut­lu­’ya bağ­lı Çal­da­ğı­’n­da ça­lış­ma­la­ra baş­ladı. Hü­kü­met des­te­ği­ni de ar­ka­sı­na alan şir­ket, Çal­da­ğı­’n­da 200 bin ağa­cı kes­ti. Do­ğa kat­li­amı ya­pan şir­ke­te bir de “Dün­ya­da ilk kez Ma­ni­sa Çal­da­ğı­’n­da yı­ğın li­çi yön­te­mi­ni ok­sit­li ni­kel cev­he­rin­de kul­la­na­rak sa­tı­la­bi­lir ürün ha­li­ne ge­ti­ril­me­si­nin he­def­len­di­ği” ge­rek­çe­siy­le TÜ­Bİ­TA­K’­tan 2.8 mil­yon li­ra pa­ra ak­ta­rıl­dı. An­cak Bosp­ho­rus Nic­kel Ma­den­ci­lik Ti­c. A.Ş., pa­ra­la­rı al­dı­ğı gi­bi şir­ke­ti de dev­re­dip Tür­ki­ye­’den ay­rıl­dı. Olan yi­ne 200 bin ağa­ca ol­du.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu