Gazeteler'den...

Türkiye halkına küfreden Mehmet Cen­giz’in aldığı bazı ihaleler…

cengiz-holding

Ri­ze Kal­kan­de­re­li “Sul­tan Am­ca­” Şa­ban Cen­gi­z’­in oğul­la­rı, to­run­la­rı;
Meh­met CEN­GİZ (Cen­giz Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı), Ek­rem CEN­GİZ (yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si), Şe­ref CEN­GİZ (yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si), Ah­met CEN­GİZ (şir­ket or­ta­ğı), Asım CEN­GİZ (şir­ket or­ta­ğı), Ka­zım CEN­GİZ (şir­ket or­ta­ğı) Tür­ki­ye’nin gün­de­min­de…

Cen­giz Hol­din­g’­in al­dı­ğı ki­mi iha­le­le­r:
İs­tan­bul 3. Ha­va­li­ma­nı: 58 mil­yar 890 mil­yon TL
Ur­fa Ilı­su Ba­ra­jı (Ha­san­keyf): 4 mil­yar 851 mil­yon TL
İs­tan­bul Av­ru­pa Ya­ka­sı Bo­ğa­zi­çi Elek­trik Da­ğı­tım: 3 mil­yar 626 mil­yon TL
İs­tan­bul Tak­sim-4. Le­vent Met­ro­su: 2 mil­yar TL
Ça­nak­ka­le, Ya­lo­va, Ba­lı­ke­sir, Bur­sa Ulu­dağ Elek­trik Da­ğı­tım: 1 mil­yar 457 mil­yon TL
An­tal­ya, Bur­dur, Is­par­ta Ak­de­niz Elek­trik Da­ğı­tım: 1 mil­yar 10 mil­yon TL
An­ka­ra-İs­tan­bul Hız­lı Tren 2. Etap: 1 mil­yar TL
Trab­zon Ata­su Ba­ra­jı: 874 mil­yon TL
Şi­le Ağ­va Yo­lu: 527 mil­yon 40 bin TL
Art­vin Yu­su­fe­li Ba­ra­jı: 486 mil­yon 80 bin TL
Trab­zon-Aş­ka­le Yo­lu: 484 mil­yon 50 bin TL
Sey­di­şe­hir Eti Alü­min­yum/Oy­ma­pı­nar HES: 417 mil­yon 85 bin TL
Si­vas, To­kat, Yoz­gat Çam­lı­bel Elek­trik Da­ğı­tım: 400 mil­yon 70 bin TL
An­ka­ra Tren Ga­rı: 250 mil­yon TL (ip­tal ol­du ye­ni­den ya­pı­la­cak)
Or­du, Gi­re­sun Ha­va­li­ma­nı: 144 mil­yon TL
Bin­göl Genç Yo­lu: 72 mil­yon 80 bin TL
İs­tan­bul Mal­te­pe Dol­gu: 65 mil­yon TL
Oku­mak­tan yo­rul­du­nuz mu?
Han­gi­si­ni ya­za­yım:
Özel­leş­tir­me­den ar­sa fi­ya­tı­na ka­pat­tı­ğı Eti Ba­kır A.Ş.‘yi mi? Eti Alü­min­yum A.Ş.‘yi mi? (4 mil­yar do­lar olan te­sis­le­ri 305 mil­yon do­la­ra al­dı­lar.)
Han­gi­si­ni ya­za­yım:
Sam­sun Mo­bil Ener­ji San­tra­li­‘ni mi?
Bur­sa Wol­fram ma­den­le­ri ve­ya İz­mir An­ti­mu­an ma­den iş­let­me­le­ri­ni mi?
Do­ğal­gaz iha­le­le­ri­ni mi?
Yi­ne özel­leş­tir­me­den al­dık­la­rı Kas­ta­mo­nu, Kır­şe­hir, Tur­hal, Yoz­gat, Ço­rum ve Çar­şam­ba şe­ker fab­ri­ka­la­rı­nı mı?
Han­gi­si­ni ya­za­yım:
An­tal­ya Bel­di­bi­’ni yok ede­rek ku­ru­lan Tür­ki­ye­’nin ilk 7 yıl­dız­lı ote­li Sun­ga­te Port Ro­yal Re­sort Ho­tel ya da Le Jar­din Re­sort Ho­te­l­i mi?
Bay­ram­da Er­do­ğan, Bod­ru­m’­un en gü­zel ye­ri Cen­net Ko­yu’nu gez­di. “Fe­la­ket! Bu ka­dar vic­dan­sız­lık ol­ma­z” de­di. Ar­dın­dan Bod­ru­m’­un in­ci­si Cen­net Ko­yu kar­şı­sın­da­ki Ma­zı­da­ğı, Ya­rı­ma­da­sı’­nı (678 bin 963.72 met­re­ka­re) özel­leş­tir­di. Alan kim miy­di; Meh­met Cen­giz!
Ye­ter yaz­ma­ya­yım; in­sa­nın si­ni­ri bo­zu­lu­yor. 30 yıl­lık geç­mi­şi ol­ma­yan, ta­şe­ron­luk­tan gel­me alay­lı bir mü­te­ah­hi­tin ar­ka­sın­da han­gi po­li­ti­ka­cı­lar var?
Bu pa­ra­la­rın “yüz­de 10”u kim­le­rin ce­bi­ne gi­di­yor?
Ne­ler dö­nü­yor?..

Kaynak: Soner Yalçın’ın 7 Şubat 2014 günü yazdığı yazıdan iktibas edilmiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu