Kaynaklar'dan...

Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül’ün kullandığı bütçenin iki katını kullanacak

cumhurbaskanligi-butce

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kullandığı bütçenin iki katı tutarında dev harcama bütçesi tahsis edildi.

Cum­hur­baş­ka­nı­nı hal­kın seç­me­si­ne da­ya­nan ve il­ki 10 Ağus­tos’ta ta­mam­la­nan sis­tem, dev­let büt­çe­si­ne de dam­ga­sı­nı vur­du. 2015 yı­lı bütçe­sin­de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı har­ca­ma öde­nek­le­ri ola­ğa­nüs­tü dü­zey­de ar­tı­rıl­dı.

Hü­kü­met, Or­ta Va­de­li Prog­ram’dan son­ra 2015-2017 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan Or­ta Va­de­li Ma­li Pla­n’­ı (OVMP) da açık­la­dı. Plan­la bir­lik­te ka­mu idare­le­ri­nin ge­le­cek yıl büt­çe­le­ri or­ta­ya çık­tı.

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı da­hil ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki tüm ka­mu ida­re­le­ri önü­müz­de­ki yıl 447 mil­yar li­ra har­ca­ma ya­pa­bi­le­cek­ler. Ka­mu ku­rum­la­rı­nın kul­la­na­bi­le­ce­ği öde­nek­ler önü­müz­de­ki yıl sa­de­ce yüz­de 4,4 ora­nın­da art­tı­rı­lır­ken Cum­hur­başkan­lı­ğı yüz­de 100’e va­ran öde­nek ar­tı­şıy­la bü­tün ku­rum­la­rı ge­ri­de bı­rak­tı.

46 mil­yon li­ra­dan 80 mil­yon li­ra­ya ula­şa­cak per­so­nel gi­der­le­ri, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­’n­da ku­rul­ma­ya baş­la­nan da­nış­man­lar or­du­su­nun ma­aş ve öde­nek­le­ri­ne har­ca­na­cak.

Erdoğan’ın bütçesindeki artış, önceki Cumhurbaşkanlığı bütçeleriyle karşılaştırıldığında daha net ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı bütçesi Ahmet Necdet Sezer döneminde yüzde 4 ile yüzde 37,7, Abdullah Gül’de yüzde 4,6 ise yüzde 64 arası oranlarda arttı.

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı büt­çe­sin­de­ki öde­nek ar­tı­şı­nın 83 mil­yon li­ra­sı ya­tı­rım har­ca­ma­la­rı­na gi­de­cek. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ge­le­cek yıl bü­yük bö­lü­mü ye­ni bi­na­nın ya­pı­mı için ol­mak üze­re top­lam 158 mil­yon li­ra­lık ya­tı­rım har­ca­ma­sı ger­çek­leş­ti­re­cek.

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­’nın mal ve hiz­met alım için kul­la­na­ca­ğı öde­nek de 77 mil­yon li­ra ar­tış­la 144 mil­yon li­ra­ya ula­şa­cak. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­’nın kâr ama­cı güt­me­yen ku­ru­luş­lar ile ha­ne hal­kı­na ya­pı­lan öde­me­le­rin oluş­tur­du­ğu ca­ri trans­fer har­ca­ma­la­rın­da da­hi yüz­de 100’ün üze­rin­de artı­şa gi­dil­me­si dik­kat çek­ti.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu